3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Необходимост и възможности за реализация на нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй“

В изпълнение на Решение на МС от 29.03.2012г. проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД с едноличен собственик на капитала- "АЕЦ Козлодуй" ЕАД организира и извърши необходимите предпроектни проучвания в резултат на които е налице необходимата информация относно изграждането на нова ядрена мощност. Съгласно лицензионната процедура се очаква заповед за утвърждаване на предпочетената площадка от АЯР и е налице издадено решение по ОВОС. 

Разглежданите алтернативи за изграждане на нова ядрена мощност са изцяло нов проект от поколение III и III+ с технология PWR/ВВЕР или максимално използване на оборудването произведено и закупено за предишен подобен проект.
Необходимостта от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” е пряко свързана с осигуряването на енергийния баланс на Р. България от заместваща базова мощност на предвидените за извеждане от експлоатация на термични централи (Брикел, Бобов дол, Варна и т.н), както и спрените малки реактори на АЕЦ Козлодуй. Допълнително новата ядрена мощност планира реализация чрез износ на част от произведената електроенергия, като по този начин покрива нарастващия регионален дефицит . При задължително развитие на трансграничните преносни капацитети /увеличаване над сегашните около 2000MWh/ ще се подобри достъпът до регионалния и европейския пазар и големите енергийни борси. Допълнително работеща енергийна борса в България и евентуално обединение на регионалните пазари ще допринесе допълнително за търсенето на прогнозируемо в дългосрочен период производство на енергия.
Необходимостта от изграждането на нова ядрена мощност е пряко свързана с енергийната политика на Р България и тази на Европейския съюз по отношение на:
1. Електроенергиен баланс – при излизането от експлоатация на базови въглищни централи в следващите 2 десетилетия, електроенергийният микс на България и региона ще бъде дебалансиран по отношение на мощности с висока годишна разполагаемост. Новата ядрена мощност би дала възможност за гарантиране на електроенергийния баланс и запазване на съотношението базови към върхови мощности.
2. Единен вътрешен енергиен пазар, неговата либерализация – Основно изискване към новия проект е за значителна маневреност при работа, която да отговаря на динамичния профил на товара на мрежата, в следствие на което операторът на електроенергийната мрежа ще има повече възможности за оптимизация на системата .
Собственикът на новата мощност ще капитализира тези възможности като участник на балансиращ пазар – по-малко финансови корекции/разходи при дебаланс.
3. Отговаряне на нарастващите предизвикателства на климатичните промени. Нискоемисионното производството на електрическа енергия от АЕЦ е безспорно. Обявяването на ядрената енергия като част от борбата с климатичните промени на Конференцията на ООН в Париж и възможностите за търгуване с т.нар.„въглеродни сертификати“, ще допринесе за допълнителна пазарна и политическа подкрепа за проекта за нова мощност.
4. Сигурността на енергийните доставки - приноса към подобряване на сигурността на енергийните доставки от новата мощност е безспорен, отчитайки спецификата на енергийното потребление в страната. Енергийната компонента в работата на АЕЦ е с малък процент, допринасяйки за подобряване на енергийната сигурност като се отчита и факта, че ядрената енергетика се счита за местен източник на енергия.
5. Развитието на индустрията в България и региона на Югоизточна Европа – индустриалните потребители (и най-вече базовата индустрия) могат да получат дългосрочна сигурност за електроенергийното си потребление само от базови мощности като ядрените централи. При развитието на индустриалното енергийно потребление в региона ядрените централи ще заемат важна роля.

В допълнение въвеждането в експлоатация на новата ядрена мощност ще гарантира постоянни постъпления в двата фонда, финансиращи управлението на РАО и ОЯГ и извеждането от експлоатация след края на експлоатационния срок на действащите блокове на АЕЦ „Козлодуй“;

Не на последно място запазването на ядрените знания. Чрез новия проект ще се запазят настоящите и ще се развият бъдещи ядрени експерти, които са най-ценният ресурс в сектора, и в развитието на които продължават да се инвестират огромни средства.

Източници:
1. 10-годишният план за развитие на мрежата на ENTSO-E и ЕСО;
2. Трети енергиен пакет на ЕС; Пакет „Климат и Енергетика“ на ЕС;
3. „Летен“ енергиен пакет на ЕС;
4. Препоръки на EURELECTRIC за ядрените инвестиции в ЕС;
5. Технико-икономически анализ на Нови мощности;

Иконата на Грийнпийс и създател на „Теорията Гея” проф. Джеймс Лавлок, идеологически лидер на движението за съхранение на екосистемата на планета Земя, в предговор към книгата „Еколозите за ядрена енергия” на Бруно Комби,  написа:

Изкопаемите горива като въглища, нефт и газ, масивно замърсяват атмосферата на Земята (CO, CO2, SOX, NOX...), предизвиквайки киселинни дъждoве и променяйки глобалния климат чрез увеличаване на парниковия ефект, докато ядрената енергия не участва в тези замърсявания и представя добре обосновани екологични предимства. Възобновяемите енергии (слънчева, вятърна) не са способни да осигурят количествата енергия, необходими на населението в развиващите се и развитите страни, затова ядрената енергия е в действителност единствената чиста и безопасна енергия, способна да защити планетата през XXI век.

ПРОЕКТА

Проект за изграждане на нови ядрени мощности на площадка Козлодуй. На 29 март 2012 г., Министерски съвет на Република България възложи на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”” (РМС № 250 от 29.03.2012, т. б).

КОМПАНИЯТА

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД („Дружеството”) е еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.05.2012 г.

ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ

Ядрената енергия е ключов фактор за постигането на екологично чисто развитие в световен мащаб. В момента, с помощта на ядрените енергийни технологии се произвежда около 15% от електроенергията в света и всяка година се спестява изхвърлянето на повече от два милиарда тона въглероден диоксид или 20% от глобалните емисии на CO2 от енергетиката.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.