3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най- ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ стартира през месец юни 2012г. с уведомяване компетентния орган - Министерството на околната среда и водите и съответно кметовете на община Козлодуй и село Хърлец.

Изготвянето на Заданието за обхвата и съдържанието на доклада по ОВОС и изработването на самия Доклад беше възложено на българо - испанския Консорциум „Дикон - Аксиона Инж.“. В процеса на разработване на документацията и в съответствие с изискванията на нормативната уредба бяха извършени консултации с над 30 институции, в т.ч и редица неправителствени организации с цел запознаване на широката общественост с инвестиционното предложение и осигуряване на възможност за предоставяне на становища, мнения и/или възражения към същото.
В резултат на осигурения обществен достъп в различните етапи от процедурата по ОВОС всички получени коментари, препоръки и изисквания от различните институции, в т. ч и заинтересуваната общественост са отразени в Доклада по ОВОС на инвестиционното предложение, разработен от екип от независими висококвалифицирани експерти.

Приключиха срещите за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда.

От 14 до 20 ноември бяха проведени пет срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Срещите, организирани от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, дъщерно дружество на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се състояха в общински центрове в 30-километровата зона около атомната централа – Оряхово (14 ноември), Мизия (15 ноември), Вълчедръм (18 ноември), Хайредин (19 ноември) и Козлодуй (20 ноември).

От 18 до 20 ноември 2014 г. на територията на Република Румъния бяха организирани три срещи за обществено обсъждане на Доклада по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), процес стартирал през 2012 г. с решение на Министерски съвет на Република България за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Срещите бяха проведени в градовете Дабулени, Крайова и в столицата - град Букурещ по искане на Министерството на околната среда и климатичните промени на Република Румъния в съответствие с Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.
По време на обществените обсъждания бяха представени кратки презентации на Доклада по ОВОС и на провеждания в АЕЦ „Козлодуй“ радиоекологичен мониторинг на околната среда.
На срещите присъстваха представители на компетентните органи на двете държави, представители на местната власт, организации от неправителствения сектор и заинтересуваната общественост, които изказаха своите въпроси и становища, свързани с реализацията на инвестиционното предложение. Експертите от екипа, изготвил Доклада по Оценка на въздействието върху околната среда, както и специалистите от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” и АЕЦ „Козлодуй” отговориха на поставените въпроси.
Срещите бяха проведени с любезното съдействие на местните власти на град Дабулени и град Крайова, и на Университета по екология в град Букурещ.

СЪГЛАСУВАНИ СА ДАТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В РУМЪНИЯ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ В КОЗЛОДУЙ

В продължение на стартиралата през м. юни 2012 г. трансгранична процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, предстоят срещи за обществено обсъждане на територията на Република Румъния.
През месец юли 2012 г. МОСВ изпрати Нотификация до Правителството на Република Румъния, с което го уведомява за инвестиционното намерение.
Във връзка с провеждането на трансграничната процедура по ОВОС на инвестиционното предложение и във връзка с изявено желание за участие в процедурата, МОСВ, в качеството си на компетентен орган, предостави  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното предложение, както и всички приложения към него, на Република Румъния като засегната страна съгласно изискванията на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. В резултат бяха проведени обстоятелствени консултации между компетентните власти на Република Румъния и Възложителя на инвестиционното предложение чрез Министерството на околната среда и водите на Република България.
Министерството на околната среда и водите на Република България съгласува с компетентния орган на Република Румъния следните дати:

  • 18.11.2014 г. в гр. Дабулени;
  • 19.11.2014 г. в гр. Крайова;
  • 20.11.2014 г. в гр. Букурещ.

СЪОБЩЕНИЕ

„АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД предоставя на заинтересованата общественост Писмено становище по чл. 17, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведени обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: “ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ ОТ НАЙ - НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“.

‘Kozloduy NPP - New Builds‘ PLC,

Republic of Bulgaria, District of Vratsa, the site of ‘Kozloduy ‘NPP, PO Box 3321

Pursuant to Art. 97, para. 3, in conjunction with Art. 81, para. 1, item 2 of Environmental Protection Act, hereby notify all interested individuals and legal entities that they organize

PUBLIC HEARING MEETINGS

for discussion of the Environmental Impact Assessment Report (EIAR) with all its annexes of the investment proposal:


‘CONSTRUCTION OF A NEW NUCLEAR UNIT OF THE LATEST GENERATION AT THE  ‘KOZLODUY’ NPP SITE
The investment proposal of ‘Kozloduy NPP - New Builds’ PLC envisages design, construction and commissioning of a new nuclear unit of the latest generation (III or III +), a pressurized water reactor (PWR), with an installed power of 1,200 MW, at the site of ‚Kozloduy‘ NPP.

Public discussion meeting will be held on:
14.11.2013 at 13.00 h at the Art Gallery ‘Prof. M. Varbanov‘ Municipality of Oryahovo, Oryahovo, 10 ’A. Chaprazov‘ Street;
15.11.2013 at 13.00 h at the Municipal Club, Municipality of Mizia , Mizia , 4 ‘Petko Bankov‘ Street;
18.11.2013 at 14.00 h at the Municipality of Valchedram, Valchedrum 18-20 ‘Bulgaria‘ Street;
19.11.2013 at 13.00 h at the Municipality of Hayredin, Hayredin, the Ritual Hall;
11.20.2013 at 10.30 at the House of Culture, Municipality of Kozloduy, Kozloduy, 4 ‘Hristo Botev‘ Street.

The EIA report of the project, together with all of its annexes, including the Report on the assessment of the degree of impact are publicly available on the websites of ‘Kozloduy NPP - New Builds‘ PLC - www.npp-nb.bg (see the links below),  ‘NPP Kozloduy’ - www.kznpp.org, and the following locations:

На 02.10.2013г. “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД официално получи от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) положителна оценка на качеството на Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Оценката на качеството на Доклада за ОВОС е изключително важен етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, а положителното заключение представлява потвърждение от компетентния орган - МОСВ, че документът отговаря на всички изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда.

Продължават теренните проучвания за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Екипът на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД, съвместно с експерти от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, осигури пълен достъп и съдействие на високо-квалифицирана група специалисти от Консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“, които предприеха поредица от задълбочени обследвания на територията на потенциалните площадки и в 30 км зона около централата.

От края на миналата година, експертите на българо-испанския консорциум  провеждат серия от проучвателни мисии, за да установят какво е настоящото състояние на околната среда и да наберат необходимите данни за оценка на въздействието от изграждането на новата ядрена мощност.

 

Делегация водена от изпълнителния директор на "АЕЦ КОзлодуй - Нови мощности" ЕАД посети гр. Бекет, Румъния.

На 16 април 2013г., предвид заявеното от страна на Румъния желание за участие в процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй““, по инициатива от страна на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД бе проведена среща с кмета на град Бекет - Георгиу Йонеле. В рамките на срещата, страните обсъдиха основните елементи на инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, състоянието на процедурата по ОВОС и участието на Румъния в нея. Българската делегация, водена от г-н Любен Маринов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, включваше още г-н Росен Добрев - кмет на град Оряхово, г-жа Красимира Пищухина - административен директор на проектната компания и г-жа Светлана Папукчиева - ръководител на екипа на консорциума „Дикон -Аксиона Инж.“, изпълняващ ОВОС. От румънска страна, в срещата взе участие и представител на Гражданска защита. Страните дадоха висока оценка на значението на проекта за икономическото развитие и заетостта в региона, като от страна на г-н Йонеле беше проявен интерес към участие на румънски специалисти и работници в бъдещи дейности свързани с проекта. Същевременно страните се съгласиха, че успешното развитие на ядрената енергетика, както в България, така и в Румъния, критично зависи от адресирането на всички въпроси на безопасността и състоянието на околната среда, вълнуващи населението на двете съседни страни. Във връзка с процедурата по ОВОС, за целите на ранното уведомяване на заинтересованата общественост в град Бекет, разположен в близост до потенциалната площадка, изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД - Любен Маринов - предостави на Община Бекет голям брой информационни брошури на румънски език, които г-н Йонеле се ангажира да разпространи сред населението. Г-н Маринов информира относно полученото от МОСВ одобрение на Заданието за обхват и съдържание на ОВОС, в което са отчетени резултатите от консултациите със специализирани ведомства и засегнатата общественост, в това число получените до момента коментари на Румъния. Заданието ще бъде представено в МОСВ и на английски език, за неговото изпращане в Румъния като засегната страна, съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст. Г-н Маринов подчерта, че евентуални допълнителни препоръки на Румъния относно Заданието, също ще бъдат отчетени и адресирани в Доклада за ОВОС. Г-н Йонеле изрази готовност за сътрудничество при организацията на предстоящите обществени обсъждания на Доклада за ОВОС в Румъния. В заключение на срещата, г-н Маринов предаде на г-н Йонеле покана за посещение на АЕЦ „Козлодуй“, любезно отправена от изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - г-н Валентин Николов. Поканата бе приета с удоволствие.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.