3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на 27.01.2015г. е взето  положително решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Докладът е публично достъпен на страницата на МОСВ и заключението в него е, че няма да настъпят трайни негативни въздействия върху околната среда по време на строителството и експлоатацията.

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най- ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ стартира през месец юни 2012г. с уведомяване компетентния орган - Министерството на околната среда и водите и съответно кметовете на община Козлодуй и село Хърлец.

Изготвянето на Заданието за обхвата и съдържанието на доклада по ОВОС и изработването на самия Доклад беше възложено на българо - испанския Консорциум „Дикон - Аксиона Инж.“. В процеса на разработване на документацията и в съответствие с изискванията на нормативната уредба бяха извършени консултации с над 30 институции, в т.ч и редица неправителствени организации с цел запознаване на широката общественост с инвестиционното предложение и осигуряване на възможност за предоставяне на становища, мнения и/или възражения към същото.
В резултат на осигурения обществен достъп в различните етапи от процедурата по ОВОС всички получени коментари, препоръки и изисквания от различните институции, в т. ч и заинтересуваната общественост са отразени в Доклада по ОВОС на инвестиционното предложение, разработен от екип от независими висококвалифицирани експерти.

Приключиха срещите за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда.

От 14 до 20 ноември бяха проведени пет срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Срещите, организирани от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, дъщерно дружество на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се състояха в общински центрове в 30-километровата зона около атомната централа – Оряхово (14 ноември), Мизия (15 ноември), Вълчедръм (18 ноември), Хайредин (19 ноември) и Козлодуй (20 ноември).

От 18 до 20 ноември 2014 г. на територията на Република Румъния бяха организирани три срещи за обществено обсъждане на Доклада по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), процес стартирал през 2012 г. с решение на Министерски съвет на Република България за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Срещите бяха проведени в градовете Дабулени, Крайова и в столицата - град Букурещ по искане на Министерството на околната среда и климатичните промени на Република Румъния в съответствие с Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст.
По време на обществените обсъждания бяха представени кратки презентации на Доклада по ОВОС и на провеждания в АЕЦ „Козлодуй“ радиоекологичен мониторинг на околната среда.
На срещите присъстваха представители на компетентните органи на двете държави, представители на местната власт, организации от неправителствения сектор и заинтересуваната общественост, които изказаха своите въпроси и становища, свързани с реализацията на инвестиционното предложение. Експертите от екипа, изготвил Доклада по Оценка на въздействието върху околната среда, както и специалистите от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” и АЕЦ „Козлодуй” отговориха на поставените въпроси.
Срещите бяха проведени с любезното съдействие на местните власти на град Дабулени и град Крайова, и на Университета по екология в град Букурещ.

Page 1 of 4

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.