3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Дейността на Дружеството "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД е в приложното поле на 115 нормативни европейски и национални акта.

По - долу е представен техен списък.

Кодекси и закони:

Кодекс на труда
Кодекс за социално осигуряване
Търговски закон
Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Закон за енергетиката
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за задълженията и договорите
Закон за търговския регистър
Закон за собствеността
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Закон за устройство на територията
Закон за камарата на строителите
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Закон за опазване на земеделските земи
Закон за чистотата на атмосферния въздух
Закон за почвите
Закон за водите
Закон за отговорността за предотвратяване и остраняване на екологични щети
Закон за културното наследство
Закон за здравето
Закон за здравословни и безопасни условия на труд З
акон за защита на личните данни
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса 2015 г.
Закон за Националната агенция за приходите
Закон за Комисията за финансов надзор
Закон за независимия финансов одит
Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за Националния архивен фонд
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за счетоводството
Закон за електронния документ и електронния подпис
Закон за статистиката
Закон за регистър Булстат
Закон за платежните услуги и платежните системи
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Закон за енергийната ефективност
Закон за управление на отпадъците
Валутен закон
 
 
Подзаконови нормативни актове
 
 
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи "Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове" Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи
Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци
Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво
Наредба № 1 от 13.06.1991 г. за екологичните изисквания към териториалноустройственото планиране и инвестиционните проекти Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Наредба № 3 от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
Наредба № 32 от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката Наредба за основните норми за радиационна защита Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Наредба РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
Наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите - предмет на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
 
Приложима международноправна уредба Международни договори и споразумения
 
Единна конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда
Виенска Конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Конвенция за физическа защита на ядрения материал
Конвенция за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка Конвенция за оперативно уведомяване при ядрена авария
Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Конвенция за ядрена безопасност
 
 
Европейско законодателство
Първично законодателство
 
ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 
Вторично законодателство
 
ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ(ЕВРАТОМ)
РЕГЛАМЕНТ 617-2010 относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктурав ЕС
РЕГЛАМЕНТ 833-2010 за прилагане на РЕГЛАМЕНТ 617-2010 относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инграструктура в ЕС
РЕГЛАМЕНТ 1209-2000 относно определянето на процедутрите за осъществяване на съобщенията, редвидени в чл.41 от ЕВРАТОМ
РЕГЛАМЕНТ 1352-2003 за изменение на РЕГЛАМЕНТ 1209-2000 Директива 75/440/ЕИО от 16.06.1975 г. относно изискванията за качество на повърхностните води, предназначени за производство на питейна вода в държавите-членки
Директива 80/68/ЕИО от 17.12.1979 г. относно опазването на подпочвените води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества
Директива 93/67/ЕЕС от 20.07.1993 г. относно принципите за оценка на рисковете за хората и околната среда от вещества, нотифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕЕС на Съвета
Директива 1999/31/EC от 26.04.1999 г. относно депонирането на отпадъци
Директива на ЕС 2001/42/EC от 27.06.2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда
Директива на ЕС 85/337/ЕЕС от 27.06.1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда
Директива на ЕК 92/43/EEC от 21.05.1992г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна Директива 2006/44/EО от 06.09.2006 г. относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване, за да са годни за живота на рибите
Директива 2009/147/EО от 30.11.2009 г. относно опазването на дивите птици
Директива 2009/71/ЕВРАТОМ на Съвета от 25.06.2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации
Директива 96/29/ЕВРАТОМ на Съвета от 13.05.1996 година относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение
ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагене на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги
ДИРЕКТИВА 2004/17/ЕО относно координирането за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
ДИРЕКТИВА 2009-71-ЕВРАТОМ на Съвета от 25.06.2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации
ДИРЕКТИВА 2009-72-ЕС относно общите правила за вътрешния пазар ма електроенергия
ДИРЕКТИВА 2009-147-EО от 30.11.2009 г. относно опазването на дивите птици
ДИРЕКТИВА 2011-70-ЕВРАТОМ за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивни отпадъци

На 28 август 2013 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране („АЯР“) д-р Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка) по смисъла на чл. 15, ал. 4, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Издаденото разрешение е в отговор на постъпилото писмено заявление от страна на дружеството на 13.12.2012 година, с което на практика се стартира техническата част на лицензионната процедура за изграждане на нова ядрена централа.

Подаденото заявление е част от процедурата по изпълнение на решение на Министерския съвет от 11 април 2012 г., с което бе дадено принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“.

Процесът на лицензиране на новата ядрена мощност на "Площадка Козлодуй" стартира на 13 декември 2012г., когато  „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД внесе в Агенцията за ядрено регулиране искане за разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка), по реда на чл. 33, ал.1, т.1 и чл. 15, ал.4, т.1 на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, чл. 34, 35, 36 на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта е получаване на разрешение за избор на площадка и последващо одобрение на избраната площадка.

Page 1 of 2

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.