3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

В рамките на проекта за избор на площадка за разполагане на ядреното съоръжение са извършени дейности за преоценка на факторите, свързани с площадката, за да се гарантира непрекъсната приемливост на нивото на безопасност В рамките на Проекта за изследване и определяне на местоположението на предпочитана площадка за разполагане на нова ядрена мощност са извършени и допълнителни проучвания, свързани с инженерно-геоложки изследвания на потенциалните площадки, моделиране миграцията на радионуклиди в подпочвеното пространство, дефиниране на сеизмичните проектни основи, анализ на геофизичните полета и съвременните движения на земната кора, климатология и хидрология. Резултатите от проведените допълнителни проучвания също са обект на Независимата верификация на получените чрез изследването резултати и оценки. Всички налични данни са използвани са разработването на Предварителния отчет за анализ на безопасността и предоставени на АЯР с искането за издаване на Заповед за одобряване на избраната площадка. В настоящият момент се извършва преглед на документите от АЯР. В рамките на Заповедта на председателя на АЯР за одобряване на избраната площадка ще бъдат описани необходимите действия, за да се осигури непрекъсната приемливост на нивото на безопасността.

В изпълнение на правителственото решение от 11.04.2012г., „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД проведе конкурсна процедура за избор на изпълнител за изследване и определяне местоположението на предпочитана площадка за нова ядрена мощност (един или два блока) във връзка с ивестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Проучването е възложено на българската компания „Риск Инженеринг” АД. Проучването разглежда четири потенциални терена:

  • Условно наречена площадка № 1 , разположена на североизток от блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” ;
  • Условно наречена площадка № 2 , разположена на изток от блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” ;
  • Условно наречена площадка № 3 , разположена на северозапад от блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”;
  • Условно наречена площадка № 4 , разположена на запад от блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй”

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.