3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

    Завършиха дейностите по изготвянето на Технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй” съгласно Договор №4/27.08.2012г., сключен между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и „Westinghouse Electric Spain S.A.U.” В обхвата на извършените дейности, с оглед на нормативните изисквания, са разгледани равностойно две основни технически алтернативи- изграждането на нова ядрена мощност с максимално използване на оборудването, поръчано за АЕЦ „Белене“ и изграждането на изцяло нова технология ядрен енергиен реактор, и четири потенциални площадки за разполагане на новата ядрена мощност, с цел обосноваване и мотивиране на най-подходящото решение.

– Извършени са всички възложени дейности и задълженията по договора са разплатени. Проектът е приключен, като е представен Доклад в Български енергиен холдинг (БЕХ) и АЯР. В резултат от неговото изпълнение е получена следната информация за взимане на информирано решение:

- Предпочетена площадка с оглед връзките, които трябва да се реализират към съществуващата инфраструктура, и разположение на нова ядрена мощност на съответната площадка, подкрепено с икономическа обосновка;

- Потенциални модели на реактори за изграждане на нова ядрена мощност;

- Оценка относно ефективно използване на пълния капацитет и възможности на наличната инфраструктура на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй”);

- Социално - икономически ефекти от изграждането на нова ядрена мощност (в т.ч. пряко и косвено повишаване на заетостта на населението в Северозападна България);

- Съответствие на разглежданите модели реактори на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита;

- Ядрен горивен цикъл, в т.ч. очаквано генериране и управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Анализът съдържа седем части както следва:

• Част I: Основни изисквания и условия при разработването на Технико-икономическия анализ (ТИА), която съставлява този доклад и формира цялото съдържание на доклада по Част I.

• Част II: Оценка на характеристиките и състоянието на предложените площадки. • Сравнителен анализ и предложение за избор на площадка.

• Част III: Технически анализ на вариантите за строителство. Сравнителен анализ на вариантите по различните алтернативи.

• Част IV: Икономическа оценка на вариантите за строителство. Сравнение между двата варианта.

• Част V: Анализ на социално-икономическите аспекти.

• Част VI: Комплексна оценка на вариантите за строителство.

• Част VII: Обобщение на резултатите. Заключения и препоръки.

       Съгласно заключенията в анализа:

1. Реализацията на Проекта ще гарантира сигурността на енергийните доставки и ще подобри диверсификацията на енергийния микс, използвайки надежден и сигурен енергиен източник, като по този начин ще намали и зависимостта на електроенергийната система от флуктуациите в доставките на енергийни суровини.

2. Новата АЕЦ ще бъде конкурентна на централи, използващи изкопаеми горива /с фосилен произход/ за производство на електроенергия, въпреки присъщите й относително високи капиталови разходи и необходимостта от включване на всички разходи по управление на радиоактивните отпадъци и извеждането от експлоатация. Проектът „Нова ядрена централа в АЕЦ Козлодуй“ е рентабилен, осигурява приемлива възвръщаемост съпоставима с други инвестиционни проекти за нови АЕЦ в Европа, поради основното си предимство, а именно, че голяма част от инфраструктурата на АЕЦ „Козлодуй“ в експлоатация може да бъде използвана за новата ядрена мощност.

3. Реализацията на Проекта ще има дългосрочен положителен ефект върху социално - икономическата ситуация, върху заетостта в Северозападния регион и България като цяло. Положителен ефект ще е относителния растеж на БВП, който ще окаже благоприятен ефект върху местната и национална икономика, върху развитието на възможностите на населението и индустрията, вследствие на трансфера на знания и локализацията на дейностите. Също така нарасналата заетост и по-високите средни доходи на заетите ще предизвикат значително нарастване на нетните приходи на населението, на постъпленията в консолидирания държавен бюджет от обществено осигуряване, данъци и акцизи. По време на строителството и експлоатацията инвестицията от 1 евро в изграждането на нов енергиен блок с инсталирана мощност около 1100 Mw се очаква да доведе до допълнителна промяна (увеличение) на БВП от 3,61 евро. Значителна част от стойността на брутната печалба формирана от реализацията на приходи от продажби от произведената електроенергия ще отива в държавния бюджет под формата на различни данъчни начисления.

4. Реализацията на Проекта ще подобри бизнес климата в страната поради концентрация на инвестициите за изграждането на нова ядрена мощност. Потреблението и доставките на общия пазар на ЕС ще бъдат активизирани и на макроикономическо ниво се очаква по-благоприятно пазарно равновесие. Голяма част от годишните инвестиции ще бъде трансферирана, преразпределена и трансформирана под формата на доходи за групите от хора, участващи в реализацията на проекта и това ще промени положително "нивото на доходите" на макроикономическия индекс за страната като цяло.

5. Реализацията на Проекта ще допринесе за откриване на голям брой нови работни места. Ще се увеличи броят на пряко заетите по време на етапа на изграждане, както и на непряко заетите в обслужващите сектори, транспорта, търговските услуги, комуналните услуги и т.н. Процентът на безработицата в региона ще бъде намален до 9,28% и до 12,09% в страната.

„На 28 и 29 ноември 2012г. експерти от „АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ МОЩНОСТИ” ЕАД и „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД посетиха офиса на WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN S.A.U. в Мадрид, Кралство Испания, във връзка с провеждането на работни срещи по изпълнението на договор с предмет „Изготвяне на технико-икономически анализ за изграждането на нов ядрен енергоблок на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Договорът с изпълнителя на предпроектното проучване за новата мощност беше подписан от Хавиер Гонзалес, вицепрезидент за Южна Европа за „Уестингхаус" и от Любен Маринов, изпълнителен директор на проектната компания за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ „Козлоуй".

 

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.