3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

На 1 април 2016 г. група студенти от магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ на Стопански факултет и секретарят на програмата ас. Атанас Георгиев посетиха АЕЦ Козлодуй. Посещението е част от програмата на дисциплината „Мениджмънт на енергийни и ютилити услуги“.

Групата посети машинната зала и командната зала на 6-ти блок, а след това и блокове 1-4, които се стопанисват от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО). Студентите бяха запознати с дейностите по извеждане от експлоатация и управление на радиоактивни отпадъци от експертите на ДП РАО и посетиха машинните зали на 1-4 блок, както и залата с „обзорно стъкло“ към реакторното отделение на 1-ви и 2-ри блок.

Посещението в Козлодуй приключи с лекция в офиса на компанията „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ ЕАД, където студентите научиха повече за плановете за изграждане на нови ядрени блокове на площадката на централата.

Студентите от програмата и ас. Атанас Георгиев благодарят на екипите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ ЕАД и на ДП РАО за гостоприемството и перфектната организация на посещението.

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД („Дружеството”) е еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.05.2012 г.

Предметът на дейност на Дружеството включва:

1. Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, което обхваща: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки съгласно приложимото законодателство, а също така и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
2. Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, като тази дейност се осъществява при наличие и поддържане на валидна лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия от определена в лицензията електропроизводствена мощност, и при валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране;
3. Внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво;
4. Инвестиционна дейност във връзка с дейността на Дружеството, определена в предмета му на дейност;
5. Строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
6. Продажба на електроенергия – на високо и средно напрежение, и на топлоенергия;
7. Експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци при наличие на валидна лицензия по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Съгласно Устава на Дружеството неговите органи за управление са Едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите.

На 04 юни 2013г. г-н Любен Маринов, Изпълнителен директор на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Посещението бе по покана на Юридическия факултет на университета. В срещата взе участие и изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – г-н Валентин Николов.

По време на визитата си г-н Маринов и г-н Николов се срещнаха с президента на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, както и с ректора на университета проф. д.пс.н. Галя Герчева. Двамата директори се запознаха с базата и възможностите на университета. Те обсъдиха по време на дискусия със студенти и преподаватели теми, свързани с бъдещето на ядрената енергетика и енергийната стратегия на България, екологичните аспекти на енергетиката, енергийната ефективност и необходимостта от високо квалифицирани кадри в сферата на енергетиката и сигурността. Бе подписан меморандум за сътрудничество в посока на реализиране на бъдещи съвместни проекти.

Мисията на Дружеството е да завърши /изпълни/ проект за въвеждане в експлоатация на нов ядрено-енергиен блок за производство на електро и топлоенергия, допринасящ за изпълнение на държавната и общоевропейската политика за нисковъглеродна икономика и подобряване на енергийните доставки / Проекта/.
Мисията ще се изпълни, чрез спазването на основните принципи на доброто корпоративно управление и делова практика, както и да постигне устойчиво и балансирано взаимодействие между ръководството на компанията, собствениците и всички заинтересовани лица, чрез спазване на най-високи стандарти за добра професионална и управленска практика, ядрена безопасност и радиационна защита на населението и околната среда, въведени от Международната агенция за атомна енергия („МААЕ”), Европейския съюз („ЕС”) и Република България.
Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ядрена енергийна мощност от най-ново поколение (III или III+) на площадката на „АЕЦ Козлодуй”, с технология – леководен реактор с вода под налягане - PWR), с инсталирана електрическа мощност около 1200 MW („Инвестиционно намерение” или Проекта).
Ръководството на Дружеството прилага агресивна стратегия за реализация на инвестиционното намерение при оптимално използване на наличния човешки и финансов ресурс на Дружеството и компанията – едноличен собственик на капитала, обосновани оптимални разходи и умерени нива на финансов риск.
Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството чрез непрекъснато покриване на стандартите на добрата професионална и управленска етика и практика, и при спазване на най-високите стандарти за ядрена безопасност и радиационна защита и добро корпоративно управление, опазването на околната среда и осигуряването на защита на човешкия живот здраве на персонала и населението.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

  • Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, в това число: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки, съгласно приложимото законодателство, както и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
  • Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност извършва при наличие и поддържане на валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия, от определена в лицензията електропроизводствена мощност и валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);
  • Инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност; строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
  • Продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлоенергия

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.