3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

За компанията

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД („Дружеството”) е еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.05.2012 г.

Предметът на дейност на Дружеството включва:

1. Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, което обхваща: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки съгласно приложимото законодателство, а също така и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
2. Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, като тази дейност се осъществява при наличие и поддържане на валидна лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия от определена в лицензията електропроизводствена мощност, и при валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране;
3. Внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво;
4. Инвестиционна дейност във връзка с дейността на Дружеството, определена в предмета му на дейност;
5. Строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
6. Продажба на електроенергия – на високо и средно напрежение, и на топлоенергия;
7. Експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци при наличие на валидна лицензия по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Съгласно Устава на Дружеството неговите органи за управление са Едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

  • Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, в това число: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки, съгласно приложимото законодателство, както и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
  • Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност извършва при наличие и поддържане на валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия, от определена в лицензията електропроизводствена мощност и валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);
  • Инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност; строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
  • Продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлоенергия

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.