3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е дружество изцяло собственост на ядрената централа АЕЦ „Козлодуй“, и е отговорно за развитието на проекта за изграждане на нови мощности на площадката в Козлодуй, съгласно Решение на Министерски съвет от април 2012г. Съставът на съвета на директорите включва първия изпълнителен директор на дружеството Любен Маринов, зам.-изпълнителния директор на централата инж. Иван Андреев и Георги Добрев.

Изпълнителен директор  е Любен Маринов, а председател на СД – Иван Андреев.


       
 

Любен Маринов е магистър по „Финансов мениджмънт” от Пловдивския университет „П.Хилендарски” с дипломна работа „Финансов анализ на „АЕЦ Козлодуй“ – 2006-2008 година”. През 2008 г. е назначен за експерт в Отдел „Ядрена енергетика”, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” на министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ). Осигурявал е наблюдение върху пазарите на енергийни суровини и е изготвял анализи относно тяхното развитие. Участвал е в бюджетната процедура на МИЕ, в изготвянето на „Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци“ в икономическата й част, както и в подготовка и оценка на тръжни документи относно изграждането на Националното хранилище /НХРАО/ по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Бил е секретар на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и е подготвял проектобюджета, както и е осигурявал мониторинг на разходените средства по програмите му. Любен Маринов е бил деен участник в мониторинга на процесите по извеждане от експлоатация от страна на министерството, вкл. с посещение на площадката. Участвал е в десетки работни и технически срещи на МААЕ относно развитие на човешките ресурси и управлението на финансовия риск, както и в срещи на IFNEC, касаещи управлението на радиоактивни отпадъци, процеси по извеждане от експлоатация и методите за тяхното финансиране.
През юни 2012 г. е назначен за първи изпълнителен директор на новосъздаденото дружество „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, като е отговорен за първоначалното структуриране на Проекта „Нови мощности“ и оперативното ръководство на Дружеството. 


Председател на Съвета на директорите 

 

Инж. Иван Андреев е изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и дългогодишен ръководител на дирекция „Развитие и модернизации“, която е отговорна за подготовката на обследването на остатъчния ресурс на блоковете и програмата за удължаване на експлоатационния им срок. Иван Андреев е роден на 23 юни 1967 г. в Плевен. Завършва Оренбургския политехнически институт, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”. Има и магистърска степен по мениджмънт, организация и управление на бизнеса от СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Започва работа в АЕЦ „Козлодуй“ през декември 1990 г. в Реакторен цех-1. От 1992 г. работи в 5. и 6. блок, където преминава последователно през различни длъжности в експлоатацията на турбинно оборудване до „Старши оператор по управление на турбината”. През 1994 г. преминава в оперативно звено, където достига до позицията „Главен дежурен на АЕЦ”. От 2007 г. заема длъжността началник-отдел „Контрол и анализ” в Електропроизводство-2. Владее руски и ползва английски език.


 

Георги Добрев е директор на дирекция „Корпоративен контрол“ в Български енергиен холдинг В периода от 11.06.2012 г. до 04.07.2013 г. е бил ръководител на Управление „Търговско“ в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. като е отговарял за обобщаване, планиране и анализиране на всички необходими доставки, стоки, услуги и строителство, свързани с дейността на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, извършване на маркетингови проучвания за осигуряване на информация и актуални цени за потенциални производители/доставчици, организиране и провеждане възлагането на всички обществени поръчки с възложител АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД чрез процедури и публични покани, в съответствие със ЗОП. Г. Добрев е отговарял и за организирането и сключването на договори с определените за изпълнители участници в проведените процедури за възлагане на обществени поръчки, както и други договори, свързани с дейността, управление, администриране и контрол по изпълнението на всички сключени договори. От декември 2013 г. до 21.12.2014г. е изпълнителен директор на „Озеленяване” ЕАД- гр.София. От април 2008 г. до ноември 2011 г. е бил зам.-кмет на Район „Триадица” в Столична община. Магистър по Право от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Адвокат от 2005 г.


 

 

СЛУЖИТЕЛИ


Биляна Симеонова - Експерт „Околна среда“ и ВРид Началник отдел „Инженерно-технически дейности
Силвия Иванова Гл. счетоводител
Нина Иванова - Ръководител сектор „Бюджет и финанси“ и ВРид Началник отдел „Административно-финансови дейности“
Недка Николаева - Финансов контрольор
Илиана Спасова - Специалист „Логистика“
Лилия Великова - Експерт „Качество“
Марин Кузманов - Юрисконсулт
Теодор Серафимов - Юрисконсулт
Бригита Стефанова Експерт - „Отчети и анализ“
Бианка Калчева Специалист - „Секретариат и протокол“
Биляна Иванчева Специалист “Деловодство и архив“
Димитър Димитров Експерт - „Сигурност“

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

  • Изграждане на енергийни блокове на ядрена централа, в това число: проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на енергийни блокове, както и свързаните с тази дейност проучвания, разрешения, становища и оценки, съгласно приложимото законодателство, както и получаване на необходимите лицензии за експлоатация;
  • Използване на ядрена енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност извършва при наличие и поддържане на валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия, от определена в лицензията електропроизводствена мощност и валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, по смисъла на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);
  • Инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност; строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството;
  • Продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлоенергия

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.