3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

На 12 март 2013г. в Лондон дванадесет държави-членки на ЕС с интерес към ядрената енергетика - България, Република Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Испания и Великобритания, в прието на министерско ниво съвместно комюнике заявяват намерение за сътрудничество  в контекста на ролята на ядрената енергия в бъдещия нисковъглероден енергиен микс на Европа.

Страните подчертават приоритета на ядрената безопасност в Европа и потвърждават своята ангажираност с постоянно подобряване на ядрената безопасност и нейното регулиране, като отново потвърждават волята си за съвместна работа и сътрудничество с Европейската комисия в рамките на Групата на Европейските регулатори по ядрена безопасност (ENSREG). Те остават отворени за обсъждане, при необходимост, на повишаването на ефективността на Директивата за ядрена безопасност[i].

Страните се ангажират да постигат целите за декарбонизация чрез развитие, в съответствие с националните нужди и преференции, на възможно най-широк спектър от нисковъглеродни технологии, които биха могли да включват ВЕИ, улавяне и складиране на въглерод и ядрена енергия. Такава технологична неутралност допълва общоевропейската цел за нисковъглеродна икономика и отчита факта, че изборът на енергиен микс е национална компетенция.

Европейската комисия благодари за предоставената предварителна информация относно инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. 

В „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е получено копие на писмо от и.д. Заместник-Генералния директор на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия г-н Петер Фарос от 17 януари 2013г., с което Комисията благодари за получена предварителна информация относно инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Същевременно, в писмото се напомнят формалната процедура по Договора за Евратом и законодателството по неговото прилагане и крайните срокове за нотифициране на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на нови ядрени мощности.

Реализирайки своята политика на прозрачност, през октомври 2012г.  „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД докладва на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма мотивирано  предложение  Европейската комисия да бъде информирана, чрез Постоянното представителство на България към ЕС,  относно правителствените решения, одобрили по принцип изграждането на нова ядрена мощност на площадка „Козлодуй“, както и относно мерките по реализация на тези решения. За целта, бе предложено на ЕК да бъде изпратена обща информация относно състоянието на проектната компания и предпроектните проучвания.

Page 1 of 2

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.