3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

При експлоатацията и извеждането от експлоатация на АЕЦ се генерират известни количества твърди, течни и газообразни радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Радиоактивните отпадъци се класифицират основно според нивото на тяхната активност и периода на полуразпад на съдържащите се в тях радиоактивни елементи.
Знаете ли, че:

Според информация на Световната ядрена асоциация:

- Стандартен 1000 MW леководен реактор годишно генерира (директно и индиректно) около 200 – 350 м3 ниско- и средно- активни отпадъци. Годишно се генерират и  около 20 м3 (27 тона) отработено гориво,  като този обем намалява до 3м3 след преработка (витрифициране)

- термични централи със същата мощност генерират годишно  400 000 тона пепел.

Управлението на радиоактивните отпадъци обхваща всички дейности по манипулиране, предварително преработване, преработване, кондициониране, съхраняване и погребване и представлява отговорно изпълнявана промишлена дейност, която се извършва съгласно национална стратегия и програма и осигурява защита на човека и околната среда. Тя се осъществява под надзора на оператора, регулиращият орган и правителството. В съотвествие с принципа «замърсителят плаща», от самото начало на експлоатацията на ядреното съоръжение операторът на ядрената инсталация акумулира финансови средства за безопасно извеждане от експлоатация и управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Сред основните принципи при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво са:

- гарантиране, че генерирането на радиоактивни отпадъци, се поддържа на практически възможното минимално ниво;

- отчитане на взаимната зависимост на различните етапи при управление на  отработеното гориво;

- осигуряване на ефективна защита на отделните лица, обществото и околната среда чрез прилагане на съответните методи за защита, утвърдени от регулиращия орган, в рамките на националното законодателство, което съответно отчита одобрените на международно ниво критерии и норми;

- осигуряване на информация и предоставяне на възможност за ефективно участие  на работниците и населението в процеса на вземане на решения относно управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци;

- избягване налагането на непосилно бреме върху бъдещите поколения.

Page 1 of 3

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.