3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Защо ни трябват нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй”?

Концепцията за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй” след изчерпване на експлоатационния ресурс на блокове 1 до 4 датира от началото на 80-тe години на миналия век. По време на изграждането на 5 и 6 блок са предвидени три потенциални площадки за нови блокове. Тази концепция е разглеждана нееднократно след това, в частност в контекста на преждевременното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4, свързано с присъединяването към ЕС.

Последното предварително проучване на осъществимостта на евентуалното ново строителство на площадката на Козлодуй е извършено през 2009 г. от водещи европейски компании. Проучването потвърждава икономическата целесъобразност на изграждането на един или два нови блока, като се използват наличните активи на АЕЦ, такива като електрическа и техническа инфраструктура, съществуваща надеждна система за радиационен мониторинг, работещ авариен план, наличие на съоръжения за вторична преработка на радиоактивни отпадъци и съхраняване на отработено гориво, наличие на квалифициран и опитен персонал, планирано изграждане на национално хранилище за ниско-и средноактивни отпадъци в близост до АЕЦ и др. Изследването заключава, че мощност от ново поколение би могла отчасти да компенсира затварянето на блокове 1 до 4 (1760 MW), като гарантира надежден източник на електроенергия. Използването на площадка ''Козлодуй'' позволява да бъде напълно и ефективно оползотворена инфраструктурата, изградена от АЕЦ "Козлодуй" (която след спирането на блокове от 1 до 4 се използва само до 50%), като по този начин се постига намаляване на първоначалните инвестиции и оптимизиране на условията на тяхното възвръщане.
Построяването и въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” ще допринесе за постигане на следните цели в дългосрочен времеви хоризонт от около 60 години:

Икономически целесъобразно и ефективно използване на пълния капацитет и възможности на наличната инфраструктура на територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй”;
Пряко и косвено повишаване на заетостта на населението в Северозападна България;
Запазване на научно-техническия потенциал на Република България в областта на използването на върхови технологии и силен стимул за растеж на българската икономика;
Възможност за износ на електроенергия към страните от Балканския регион и Югоизточна Европа;
Обезпечаване на сигурни доставки на енергия, при условията на разширяване на мирното използване на ядрената енергия по начин, който осигурява ядрена безопасност и сигурност и минимизира риска от разпространение на ядрени материали;
Значително намаляване на общите емисии на парникови газове чрез развитието на ядрената енергетика заедно с прилагането на други ефективни мерки, като съхраняване на енергията, подобряване на енергийната ефективност и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници;
Изпълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020г. в частта насърчаване развитието на ядрената енергетика.

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.